Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

foto1


Vitajte na našej stránke.

down Zápis do 1. ročníka
down Žiadosť o prijatie do 1. ročníka
down Informácie o zápise

down Oznam - 2% z dane
down Tlačivo 1 (2% z dane)
down Tlačivo 2 (2% z dane)
Školský FACEBOOK


Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina je plnoorganizovaná cirkevná škola s deviatimi ročníkmi. Jej súčasťou je oddelenie ŠKD a zariadenie školskej jedálne.

Od svojho vzniku - v roku 1992 - má škola právnu subjektivitu. Našim zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.

Snažíme sa pracovať so žiakmi tak, aby nadobúdali zručnosti a vedomosti, rozvíjali svoje intelektuálne schopnosti a získali mravné a spoločenské postoje, ktoré im pomôžu rozvinúť svoju osobnosť. Poslanie školy je postavené na piatich pilieroch, z ktorých ako prvý je rozvoj intelektu a talentu. Sem patrí predovšetkým vyučovací proces zabezpečený odbornosťou, príprava a účasť na predmetových olympiádach, literárne, recitačné, folklórne, spevácke a výtvarné súťaže, besedy s významnými osobnosťami a hosťami, krúžková činnosť - počítačový, spevácky, folklórny, umelecký, športový, krúžok mažoretiek, tvorivé dielne... V škole pôsobia a reprezentujú nás folklórny súbor Pramienok, spevácky zbor a mažoretky. Druhým pilierom je služba lásky, ktorá zahŕňa misijné aktivity a zbierky, koledovanie, návštevy domova dôchodcov, kultúrne vystúpenia pri rozličných príležitostiach : Deň dôchodcov, vianočné a veľkonočné trhy, Sv. Mikuláš, jasličková pobožnosť, fašiangový karneval, rodičovský ples, Deň matiek - majáles... Dôležitou súčasťou je prehlbovanie viery - modlitba pred a po vyučovaní, 2 hodiny katolíckeho náboženstva týždenne, duchovné obnovy, spoločné prežívanie cirkevných sviatkov, organizovanie pútí, liturgické obdobia v duchovných projektoch. Štvrtým pilierom je podpora zdravého vývinu športom, kde patria aktivity ako turistické výlety, exkurzie po Slovensku, ale aj do zahraničia, účasť a úspechy na okresných športových súťažiach, organizovanie volejbalového turnaja pre školy tekovského regiónu, futbalový turnaj mladších žiakov , plavecké výcviky, budovanie športových objektov a pohybového areálu. Veľmi dôležitým a prínosným pilierom je zapájanie sa do projektov. Škola sa zapája do mnohých projektov ako napr. Zdravá škola, Otvorená škola - Infovek, Otvorená škola - šport, Enviroprojekt, Výstavba športovísk. Vďaka týmto projektom sme výrazne zlepšili a zmodernizovali naše učebné objekty a areál školy.

Angažovanosť a osobná zanietenosť pracovníkov, príkladná spolupráca s Rodičovským spoločenstvom a duchovným otcom, podpora zo strany zriaďovateľa, pomoc obce a nasledovanie sv. Pavla v duchu Evanjelia, vytvára predpoklad, že škola aj v budúcnosti obháji svoju existenciu, opodstatnenosť a naplní svoje poslanie.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com