Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

Základná charakteristika

Školský klub detí pri CZŠ sv. Pavla bol samostatne zriadený 1.3. 2003. Jeho činnosť však existuje od samotného zriadenia CZŠ. Zriaďovateľom ŠKD je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.

Predmetom činnosti klubu je výchovno vzdelávacia činnosť žiakov CZŠ, činnosť oddychová, rekreačná, činnosť záujmového charakteru a ďalšie formy záujmovej činnosti. ŠKD má jedno oddelenie. Vychovávateľka ŠKD je Martina Čechová, osoba poverená riadením klubu je Mgr. Ľubica Halabuková, riaditeľka školy.


Organizácia ŠKD

ŠKD je zriadený ako súčasť školy. Jeho výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ.

Klub detí je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11.15 do 16.30 hodiny, pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov žiakov a ekonomické podmienky školy.

Žiaci sa do klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami. Do klubu sa prednostne zaraďujú žiaci 1.-4. ročníka CZŠ prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

Rozsah dennej dochádzky žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z klubu detí uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do klubu detí. Zmeny v spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. Vychovávateľ uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD Nová Dedina na jedného žiaka je 10€. Tento príspevok sa uhrádza 2 x do roka súhrnne za jeden školský polrok, alebo mesačne.


Priestory ŠKD a bezpečnosť žiakov

Priestor pre ŠKD pri CZŠ Nová Dedina je v samostatnej triede. Na záujmovú a rekreačnú činnosť klubu detí sa využívajú aj: odborná učebňa pre výpočtovú techniku, kaplnka, telocvičňa, ihrisko, areál školského dvora a školský altánok.

Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľ klubu detí.

Prechod žiakov do ŠKD zabezpečujú vychovávateľ a vyučujúce 1.-4. ročníka podľa stanoveného harmonogramu. Pri zvýšenej náročnosti prostredia alebo zvýšenom výkone činnosti, riaditeľka školy určí vyšší počet pedagogických pracovníkov. Pri vychádzkach, výletoch, návšteve plavárne alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu ŠKD zodpovedá vychovávateľ za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom klubu detí. Z miesta konania možno žiaka uvoľniť len na základe súhlasu zákonného zástupcu.


Činnosť ŠKD

ŠKD je v prevádzke denne od 11.15 do 16.30 hod.

Vychovávateľ pracuje podľa vopred stanovených plánov činností. Činnosť v ŠKD rozvíja rôzne aktivity dieťaťa, napomáha jeho rozvoju. Poskytuje mu dostatok času na relaxáciu, rozvoj záujmov a prípravu na vyučovanie. Výchovné činnosti sa organizujú a pripravujú tak, aby deti vždy zaujali, podnecovali aktivitu, rozvíjali fantáziu a tvorivosť. Činnosť ŠKD podnecuje deti k lepším výsledkom. Organizuje výlety, vychádzky so zameraním na poznanie svojho regiónu, denne zabezpečuje pobyt na čerstvom vzduchu vo forme vychádzok, hier, športových súťaží alebo voľného pobytu.

Nakoľko žiaci, ktorí navštevujú ŠKD sú žiakmi CZŠ sv. Pavla, platí pre nich vnútorný poriadok školy.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com