Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

Prečo si zvoliť školu v Novej Dedine?


1. V spolupráci s rodičmi sa snažíme vytvárať deťom rodinné prostredie.
2. Moderné, kultúrne a estetické prostredie budovy školy a školského areálu.
3. Nižší počet žiakov v triede = individuálny prístup ku každému dieťaťu.
4. Snažíme sa pracovať s deťmi tak, aby nadobúdali zručnosti a vedomosti a rozvinuli svoje schopnosti a získali mravné a spoločenské postoje, ktoré im pomôžu rozvinúť svoju osobnosť.
5. Usilujeme sa vytvárať harmóniu medzi poznaním a vierou.
6. Kvalifikovaný pedagogický kolektív – pani učiteľky najmä na stupni 1. – 4. majú bohaté skúsenosti a odbornosť aj v práci s deťmi so ŠVVP.
7. Vyučovanie dvoch cudzích jazykov. Začíname s angličtinou už od 1. ročníka, na 2. stupni v 5. ročníku pribúda nemecký jazyk.
8. V našej škole učíme informatiku povinne od 1. ročníka.
9. Odborné učebne:
 • učebňa fyziky a chémie
 • jazyková učebňa
 • multimediálna učebňa / počítače, domáce kino, internet /
 • vyučovanie pomocou datavideoprojektora
 • divadelný altánok na školskom dvore
10. Moderné športoviská –zrekonštruovaný areál ŠK Nová Dedina, telocvičňa, posilňovňa.
11. Možnosť stravovania v školskej jedálni
12. Možnosť zapísať deti do Školského klubu detí. ŠKD vyvíja bohaté aktivity, napr. plávanie, ukážky kynológie, opekačky v prírode, kino – premietanie rozprávok na veľké plátno v multimediálnej učebni školy.
13. Kvalitná a príkladná spolupráca s Rodičovským spoločenstvom. RS poskytuje finančný príspevok napr. na:
 • prvú prvácku knihu
 • plavecký výcvik
 • rozlúčkovú slávnosť deviatakov
 • odmeny pre žiakov
 • zlepšovanie estetického priestoru školy
 • spolufinancovanie projektov
 • výlety a exkurzie
Školské aktivity v spolupráci s Rodičovským spoločenstvom:
 • deň sv. Mikuláša
 • Rodičovský ples
 • Karneval
 • Deň matiek, Majáles
 • turistika, zájazdy, divadelné predstavenia, exkurzie, výlety po Slovensku aj do zahraničia
14. Bohatá kultúrna a spoločenská činnosť školy: folklórny súbor PRAMIENOK, spevokol, umelecké súťaže, kultúrno-spoločenské podujatia.
15. Pestrá krúžková činnosť : aktivity vo folklórnom, speváckom, matematickom, umeleckom, športovom, počítačovom krúžku , v tvorivých dielňach , v krúžku anglického jazyka a Mažoretiek.


NAŠE NAJ :

 • výborné výsledky školskej inšpekcie v školskom roku 2009/2010
 • výborné výsledky v Testovaní 9 v školskom roku 2009/2010 :

  1. miesto v okrese Levice zo slovenského jazyka aj z matematiky

  1. miesto v Nirianskom kraji zo slovenského jazyka

  8. miesto v Nitrianskom kraji z matematiky

 • víťazstvá v okresnom kole Olympiády v NJ, v matematike,v zemepise
 • víťazstvo v krajskom kole ...a Slovo bolo u Boha ... s postupom do celoslovenského kola
 • 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády
 • 2. miesto v okresnom kole „Slávik Slovenska“
 • výborné umiestnenia v recitačných súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko
 • výborné umiestnenia v športových súťažiach : futbal, florbal, vybíjaná, volejbal, atletika
 • úspešná reprezentácia folklórneho súboru PRAMIENOK a Mažoretiek
 • naše deti súťažia nielen v okrese Levice, ale aj v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici a v Ružomberku

webdesign © milanhalabuk@gmail.com