Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

Ako sme začínali

Cirkevná základná škola sv. Pavla nadväzuje na prerušenú činnosť Rímsko-katolíckej školy v Tekovskej Novej Vsi. Jej existencia bola ukončená v roku 1945, kedy boli cirkevné školy zrušené a odovzdané štátu.

Súčasná CZŠ sv. Pavla vznikla konverziou štátnej základnej školy, bola zriadená Arcibiskupským úradom v Trnave dňa 3.júna 1992. Sídli v budove bývalej základnej školy. Jej vzniku predchádzali dve zhromaždenia rodičov. Na prvom dostali rodičia informácie o špecifikách a charaktere cirkevnej školy, na druhom rodičia žiakov tajným hlasovaním prejavili záujem zapísať svoje deti do Cirkevnej školy. Predstavitelia školskej správy v Leviciach, ktorí boli na zhromaždení rodičov prítomní postúpili výsledky hlasovania na Ministerstvo školstva do Bratislavy. Následne Ministerstvo školstva zaradilo Cirkevnú základnú školu sv. Pavla v Novej Dedine do siete škôl. Vyučovať sa v nej začalo 3. septembra 1992. Duchovným otcom a zástupca zriaďovateľa školy je dôstojný pán Mons. Ján Plank. Prvou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Mária Šebová a jej zástupkyňou Mgr. Helena Bobová.Vznik školy v dátumoch
14. 5. 1992 Zaradenie CZŠ sv. Pavla do siete škôl
3. 6. 1992 Zriadenie školy Arcibiskupským úradom v Trnave
1. 9. 1992 Slávnostné zhromaždenie na školskom dvore, otvorenie školského roka 1992/1993
2. 9. 1992 Slávnostná svätá omša, ktorú koncelebroval otec biskup Mons. Dominik Tóth
3. 9. 1992 V novovytvorenej Cirkevnej základnej škole sv. Pavla začalo vyučovanie


Vedenie školy
Riaditelia
1992 - 1996 Mgr. Mária Šebová
1996 - 2002 Mgr. Helena Bobová
2002 - 2009 Mgr. Miloš Harmady
2009 - Mgr. Ľubica Halabuková
Zástupcovia
1992 - 1996 Mgr. Helena Bobová
1996 - 2005 Mgr. Margita Máčajová
2005 - 2009 Mgr. Ľubica Halabuková
2009 - 2015 Ing. Slávka Pavlová

Bývalí zamestnanci

foto1
Dôležité medzníky
1992/1993 renovácia priestorov školy, púť zamestnancov školy do Ríma
1993/1994 dobudovanie školskej kaplnky, púť žiakov 7. a 8. ročníka do Ríma
1994/1995 pod správu školy prechádza aj školská jedáleň, rekonštrukcia jej priestorov
1995/1996 rozsiahla rekonštrukcia priestorov školy v spolupráci s obecným úradom - maľovanie tried, chodieb, učební, obklady DEOS na steny priestorov
1996/1997 Slávnosť Sviatosti sv. birmovania - Otec arcibiskup Mons. Ján Sokol, spoločná sv. omša so žiakmi ZŠ sv. Vojtecha Vráble, akadémia k 5. výročiu školy
1997/1998 transformácia na deväťročnú školskú dochádzku, 1. miesto v okrese v predmetových olympiádach a umeleckých súťažiach škôl do 200 žiakov
1998/1999 prvýkrát zriadený 9. ročník, duchovné cvičenie prvýkrát v misijnom dome Lukov Dvor, prvé koledovanie chlapcov vo farnosti na sviatok sv. Štefana
1999/2000 zriadenie Rady školy, I. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev žiakov škôl tekovského regiónu, program k jubilejnému roku "Zdravas Mária"
2000/2001 aktívna účasť školy pri oslavách 925. výročia obce a vysviacke kostola v Gondove, vystúpenie folklórneho súboru Pramienok na Fóre pedagogiky v PKO Bratislava, zriadenie jazykovej učebne, zapojenie sa do projektu Infovek
2001/2002 Slávnosť Sviatosti sv. birmovania - Otec biskup Mons. Vladimír Filo, pápežské požehnanie k 10. výročiu školy, certifikát MŠ SR - Škola podporujúca zdravie, koncert vďaky spolu s miestnymi spevokolmi, stretnutie bývalých žiakov a zamestnancov školy, slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia
2002/2003 plynofikácia školy, začiatok rekonštrukcie školského dvora, budovanie športovísk v areáli školy, znovuzavedenie povinnej výuky anglického jazyka, púť žiakov učiteľov do Ríma, rekonštrukcia strechy vedľajšej budovy školy
2003/2004 púť do Banskej Bystrice pri príležitosti návštevy Sv. Otca Jána Pavla II., modlenie sv. Ruženca v rádiu Lumen - žiaci našej školy, ďakovná púť Marianka - Modra - Blatné - Trnava, zriadenie školského fitnescentra, položenie zámockej dlažby na školský dvor
2004/2005 rekonštrukcia a maľovanie školskej jedálne, výstavba divadelného altánku na školskom dvore, zriadenie novej multimediálnej učebne a učebne fyziky a chémie
2005/2006 zájazd na pašiové hry v St. Margarethen / Rak. /, komplexná školská inšpekcia v škole, havária strechy na školskej jedálni a jej rekonštrukcia
2006/2007 Slávnosť Sviatosti sv. birmovania - Otec biskup Mons. Stanislav Zvolenský, zaradenie predmetu Informatika do povinnej výuky, rekonštrukcia žiackej šatne - projekt Renovabis, maľovanie a renovácia tried, úspešné projekty Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2007/2008 V dôsledku reorganizácie hraníc diecéz sa 14.2. zmenil zriaďovateľ školy. Novým zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
2008/2009 Ďakovná púť - Kalvária Nitra
2009/2010 Pútnicky zájazd do Ríma spojený s audienciou u Svätého Otca, účasť na svätej omši v Lateránskej bazilike, ktorú celebroval Svätý Otec Pápež Benedikt XVI.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com