Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na históriu

Mons. Ján Plank


Náš duchovný otec vdp. Mons. Ján P l a n k sa 30.10.2007 dožil krásneho životného jubilea 80 rokov. S láskou a vďakou vyslovujeme v duchu modlitby ako vrúcne poďakovanie za Vaše pôsobenie v našej CZŠ sv. Pavla. Vďačíme Pánu Bohu za šťastie, že ste medzi nami, že nás vediete po ceste, ktorá nám raz otvorí rajské brány. Srdečne Vám ďakujeme za námahu - starosti, nech Vám Božia láska všetko splatí, dá Vám zdravia, radosti. To Vám od nebeského Otca vyprosujú vďační učitelia, zamestnanci, žiaci a rodičia CZŠ sv. Pavla v Novej Dedine.

mons. jan plan

Novodedinčania privítali nového správcu farnosti s nadšením. Dôstojný pán mal svoje prvotné informácie o novom pôsobisku, ktoré získal ešte predtým, ako prišiel. Vedel, že ho čaká ,,ohromná" fara, pracovití ľudia spätí so zemou a prácou. Táto farnosť sa v minulosti dávala kňazom za odmenu, i keď on sem prišiel vlastne za trest. Bolo radostné vidieť entuziazmus ľudí, ktorí podporili dôstojného pána v jeho aktivitách. Prvá zbierka, ktorá bola vo farnosti vyhlásená, priniesla viac ako €6638,78. O brigádnikov v tom čase nebola núdza, niekedy sa ich zišlo na fare aj viac ako 60. Ľudia jeden druhého oslovovali, povzbudzovali. A táto sila a ochota farníkov dôstojného pána motivovala v jeho pastoračnej činnosti.Aktivity Vdp. Jána Planka v Novej Dedine

Farský kostol: Počas pôsobenia Vdp. J. Planka u nás bol kostol dvakrát vymaľovaný zvnútra i zvonka. Bola urobená nová medená strešná krytina, nová elektroinštalácia, elektrifikácia zvonov / prvá rekonštrukčná akcia Vdp. Planka v našej farnosti /, výmena okien a dverí na celom kostole, nové lavice a nábytok do sakristie, dvojnásobná generálna oprava organa, obnova dlážky na chóre, nová dlažba pred a okolo kostola a stavba sociálnej miestnosti.

Budova fary: Generálna oprava budovy: odstránenie vlhkosti a izolačné práce, nová omietka zvonka i zvnútra, nové dlážky, vnútorná úprava budovy, vodoinštalácia, ústredné kúrenie, plynofikácia, spevnený krov, nová krytina, úprava okolia fary - vyčistenie priestoru pred farou, výsadba ruží, umiestnenie sochy, oplotenie celého pozemku fary, oprava hospodárskej časti.

Kostol v Gondove: Vdp. Plank má aj najväčšiu zásluhu na výstavbe kostola v Gondove, čím splnil dávny sen Gondovčanov. S celkovým nákladom asi €431520,95 , ktoré pochádzali zväčša zo zbierok a darov farníkov sa v rokoch 1997 - 2000 postavil krásny moderný kostol, ktorý bol v jubilejnom roku 2000 slávnostne vysvätený 17. septembra

Očistcová kaplnka na cintoríne v Tekovskej Novej Vsi: generálna oprava - strecha, maľby, dvere atď.

Kaplnka Panny Márie na Opatovej: na mieste starej bola postavená nová, úplne rovnaká kaplnka

Kaplnka sv. Jozefa na cintoríne v Gondove: generálna oprava - strecha, maľba, dvere, okná

Kaplnka sv. Urbana: nová krytina, nové dvere a okná, maľba

Zvonica v časti Gondovo - kompletne zrekonštruovaná, zhotovenie medenej strechy

Pastoračné centrum: Na farskom dvore bola bývalá ,,divadelňa" prestavaná na pastoračné centrum, ktoré má jednu väčšiu a jednu menšiu miestnosť a sociálne zariadenie. Budova dostala novú strechu, je stavebne takmer dokončená. Aj nábytkové vybavenie je už zakúpené.

Sochy: zhotovenie novej sochy z liateho betónu pred farou - 12 - ročný Pán Ježiš, zhotovenie novej sochy pred farským kostolom - socha Sedembolestnej Panny Mári

Kríže: nový kríž pred kaplnkou v cintoríne v Tekovskej Novej Vsi nový kríž na mieste, kde sa začal stavať nový Gondovský kostol obnova sv. Trojice v časti Gondovo obnova súsošia Ukrižovania v parku v Tek. Novej Vsi obnova starobylého kríža v cintoríne v časti Gondovo

Tieto aktivity, ktoré v Novej Dedine za dvadsaťpäť rokov dôstojný pán vybudoval, sa dajú - i keď je toho veľmi veľa - spísať, zosumarizovať, či zahrnúť do chronológie. Kto však spočíta a zbilancuje to dielo, ktoré dôstojný pán svojou osobnosťou, charizmou, láskavosťou a ochotou vpísal do veľkej knihy hodnôt dedičstva nášho novodedinského ľudu?

Mgr. Miloš Harmady
Aktivity Vdp. Jána Planka v Novej Dedine

Vdp. Ján Plank sa narodil 30. októbra 1927 v Blatnom

1933 - 1938 - Rím.-kat. ľudová škola v Blatnom

1938 - 1943 - Saleziánske gymnázium Šaštín

1943 - 1946 - Gymnázium Trnava

25.9.1946 - začiatok štúdia na Rím.- kat. bohosloveckej fakulte v Bratislave

1950 - nedobrovoľne prerušené štúdium, nástup na vojenskú službu - 53. pluk PTP

1954 - 1965 - zamestnaný v OSP Senec a reštaurácie RaJ

1965 - 1968 - pokračovanie v štúdiu

25.8.1968 - vysvätený za kňaza

1.9.1968 - primičná sv. omša v Blatnom

1968 - 1971 - kaplán v novom Meste n/ Váhom

1971 - 1982 - Arcibiskupský úrad Trnava / ceremoniár a archivár /

18.11.1982 - príchod do farnosti Nová Dedina

17.9.2000 - slávnostná posviacka kostola Povýšenia Sv. Kríža v Gondove, ktorý bol vystavaný zásluhou a pod dohľadom dôstojného pána

30.10.2007 - životné jubileum 80 rokov života

18.10.2007 - jubileum 25. výročia pôsobenia v Novej Dedine

webdesign © milanhalabuk@gmail.com