Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na starú školu

História školy v Gondove


Vznik školy sa datuje na začiatok 19. storočia. Prvá školská budova bola postavená zo surovej tehly roku 1856, pozostávala z jednej triedy a jednoizbového učiteľského bytu. Mala slamenú strechu a miestnosti vydláždené potočným štrkom. Roku 1892 obec postavila na mieste dovterajšej krčmy novú jednotriedku, ktorá bola roku 1902 zmodernizovaná. Pôvodne vyučovacím jazykom bola slovenčina, od roku 1889 do roku 1918 ju nahradila násilne pretláčaná maďarčina.

V medzivojnovom období sa významným spôsobom na rozvoji školy podieľal učiteľ Pavol Huljak. Opravil školu, zariadil ju novým vybavením a pomôckami, nacvičil prvú slovenskú divadelnú hru v obci Kubo od Jozefa Hollého. Pavla po odchode do Čajkova nahradil jeho brat Imrich Huljak, ktorý bol dobrým a náročným učiteľom so vzťahom pre nácvik ochotníckych predstavení, zborových spevov a kultúrnych podujatí.

Medzi najvýznamnejších učiteľov gondovskej školy patrí Ľudovít Rehánek. Do Gondova prišiel z Podlužian. prispel k významnému rozvoju školy, podieľal sa na kultúrnej práci v obci, nacvičoval zborový spev a ochotníkov. Bol vášnivý poľovník, vlastnil prvé auto a rádio v dedine. Učiteľkou v gondovskej škole bola aj jeho manželka Berta Čičmancová - Rehánková.

Školská stolica roku 1928 naliehala na obecné zastupiteľstvo, aby pristúpilo k výstavbe novej triedy. Obec si vzala bezúročnú pôžičku 30 000 Kč z fondu pre výstavbu kostola a k dovtedajšej starej škole pristavala novú triedu. Počas vojny bola v škole roku 1945 vojenská nemocnica Červenej armády, vyučovanie sa začalo v máji po odchode vojakov a po odstránení škôd...

Významnou učiteľkou v gondovskej škole bola Anna Togelová. Riaditeľkou sa stala 31.augusta 1951. Viedla obecnú knižnicu, osvetovú besedu a režírovala obecné divadlo. V školskom roku 1962/63 boli žiaci 4. a 5. ročníka presunutí do ZDŠ v Novej Dedine,zostala jednotriedka s 34 žiakmi. Na konci školského roku 1973/74 bola škola oficiálne zrušená. Riaditeľka Togelová odišla na odpočinok, v Gondove zostala jednotriedka, ktorá bola organizačne súčasťou ZDŠ Nová Dedina. Od 1. septembra 1976 bola škola definitívne zrušená. Posledným učiteľom bol pán učiteľ Jozef Švaral.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com